شکل حقوقی:

فافون یک شخص حقوقی بوده مطابق قوانین جاری در هالند بشکل رسمی در سال 1996 تأسیس گردیده و ثبت اطاقهای تجارت میباشد. از لحاظ فورم حوقی خویش فافون یک انجمن است و از رهبری انتخابی بهره مند میباشد.

وظیفۀ اساسی

فافون از طرف 9 انجمن محلی و اختصاصی برای اجرای وظایف که نیازمند حل در سطح کشوری بودند ایجاد گردید و از زمان تأسیس تا کنون بحیث یگانه تشکل پذیرفته شدۀ جامعۀ پناهنده گان افغان در هالند از جانب ارگانهای زیربط دولتی و غیر دولتی شناخته میشود.

 

طرزدید:

فافون معتقد به پلورالیسم، دموکراسی وجهانی بودن اصول حقوق بشر است. مهاجرت ازنظرفافون پدیدۀ جدیدی نیست و تاریخ بشریت نشانگر این حقیقت است که فقدان آزادی های اساسی وموجودیت خشونت دریک سرزمین باعث هجرت باشنده گان آن به سرزمینهای دیگر میگردد. مهم اینست که پناهنده گان با پشتکارزندگی جدیدی در کشورمیزبان بسازند وبا حفظ هویت کلتوری اصلی خویش بشکل فعال درزندگی اجتماعی کشورمیزبان سهم گرفته نگذارند که مشکلات هجرت آنها را به حاشیه براند. فافون بدین باور است که پناهندۀ سیاسی همواره بوطن آبایی خویش میاندیشد ومیکوشد سهمی سازنده دربهبود اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وبشری در کشوراصلی خویش داشته باشد. با همین طرز دید فافون ایجاد گردید وبزودی وارد سومین دهه زندگی پر از موفقیت در تاریخ پُرافتخار خویش خواهد شد.

 

تاریخچۀ مختصرفافون:

نخستین انجمن اجتماعی- فرهنگی ثبت شدۀ  افغانها درهالندعبارتست ازانجمن افغانان مقیم هالند(هما). این انجمن بتاریخ 24 می سال1994 در شهر لیدن ثبت گردید. قبل از آن تشکلهای افغانی متشمل برکمیته های بود که از تنظیمهای اشتراک کننده درمقاومت ضدروسها نماینده گی میکردند. در سالهای 1995 و 1996 انجمنهای دیگری در سایر شهرهای هالند به فعالیت آعازنمودند. بدینترتیب تعداد انجمنهای محلی افزایش یافت ولی کمبود یک تشکل فراگیرسرتاسری درسطح هالندهرچه بیشر محسوس بود. به ابتکارانجمن افغانان مقیم هالند مذاکرات میان ده انجمن درمورد تشکیل فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان آغازیافت. بنا به تنوع افکار، اقوام وگذشته سیاسی میان انجمنهای مذاکره کننده، این مذاکرات بیشر از یکسال ادامه داشت. طی این مدت فضای بی اعتمادی جای خود را به اعتماد داده بالای نکات مشترک، اهداف وشیوۀ کارتشکل جدید توافق صورت گرفت. متعاقب یک جلسۀ سه روزه در شهر سوستربرخ، فدراسیون سازمانهای پناهنده گان افغان بتاریخ 9 نوامبر سال 1996 ایجاد گردید.

 

اهداف:

فافون اهداف ذیل را تعقیب میکند:

– دفاع از منافع و مصالح جمعی پناهنده گان افغان در هالند.

– ایفای نقش پلاتفرم برای تقویت کادرهای سازمانهای عضو خویش واجرای وظایفی که در سطح محلی قابل تحقق نمیباشند.

– ایفای نقش تشویق کننده, هماهنگ کننده و سمت دهنده در سهمگیری افغانهای مقیم هالند در بازسازی و انکشاف اجتماعی در افغانستان.

– اجرای نقش گروپ فشار برای دفاع از مصالح ملی و منافع مردم افغانستان در روند انکشافات در ساحات سیاسی- اجتماعی- فرهنگی.

 

وظایف:

فافون در خطوط کلی به اجرای وظایف ذیل میپردازد:

– دفاع از حقوق اقامت و سایر حقوق جمعی افغانهای مقیم هالند.

– تسهیل سهمگیری افغانها در زندگی اجتماعی کشور میزبان.

– کار متداوم برای دفاع از حقوق دموکراتیک مردم افغانستان و ترقی اجتماعی درین کشور با استفاده از وسایل دموکراتیک و بحیث یک گروپ فشار.

– سهمگیری در انکشاف اجتماعی در افغانستان از طریق پروژه های مشخص.

 

فعالیتها:

فعالیتهای فافون تا کنون ساحات و اشکال مختلف داشته است. تحقیق علمی در مورد ظرفیت ها و مشکلات افغانهای مقیم هالند, لابی برای رفع این مشکلات, تنظیم حرکات اعتراضی برای دفاع از حق اقامت افغانها, تنظیم حرکات اعتراضی برعلیه خشونت و بی عدالتی در افغانستان،  تنظیم سیمینار ها و کنفرانس ها در رابطه با مهمترین تحولات افغانستان، برگزاری گردهمایی هادر رابطه با مشکلات افغانهای مقیم هالند و تاثیرگذاری بالای افکار عامۀ مردم هالند، تنظیم  برنامه های مهم کلتوری و انتشار ارگان نشراتی ” آیینه” به زبانهای پشتو و دری مثالهای فعالیت های اند که فافون به آن میپردازد.