بهاران و سال نو خورشیدی شادمان باد

بر  چهره  گل  نسیم  نوروز  خوش  است

در صحن  چمن  روی  دل‌افروز خوش  است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

 خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

خیام

 فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند فرا رسیدن نوروز و سال 1398 خورشیدی را خدمت همه هموطنان گرامی و انجمنهای

عضوفدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند شاد باش عرض نموده ، سال خوب و خوشی را برای همگان ارزومندیم

“هئیت مدیره “فافون

مصاحبه وپیام نوروزی انجنیر احمد شیرزاد

 “ارئیس فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند “فافون