گفتگو با کریمه شبرنگ شاعر افغانستانی به خاطر شعرهایم تکفیرشدم مریم رحمانی

گفتگو با کریمه شبرنگ شاعر افغانستانی به خاطر شعرهایم تکفیرشدم مریم رحمانی

 

 کریمه شبرنگ یکی از زنان شاعر صاحب سبک افغانستان است که بدون اغراق می توان گفت فروغ افغانستان است. شعرهایش بدون پرده پوشی از عشق، میل، سختی های زنان در کشوری زن ستیز می گوید. شبرنگ زنی عصیانگر است که علیه جامعه ای تا بن مردسالار شوریده و از این رو تکفیر شده است.