خانم جوان افغان سمیرا نوا نماینده مجلس نمایندگان دانمارک شد

 فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند(فافون) موفقیت بانو سمیرا نوا را که موفق به کسب رای مردم شهر کوپنهاگ گردید و به عنوان نماینده مردم به پارلمان انکشور راه یافت این موفقیت را برای ایشان، خانواده محترم نوا، جامعه مهاجرین افغان مقیم دنمارک و همه مهاجرین مقیم انکشور را از طرف هئیت مدیره (فافون ) و انجمنهای عضو فافون  تبریک گفته موفقیت بیشتر ایشان را در امور پارلمانی انکشور ارزومندیم.

انتخاب خانم سمیرا انهم در این برهه ی از زمان که حرکتهای معصبانه گروه های راست افراطی و مهاجر ستیز در حال شکل گیری و سرباز گیری در کشورهای اروپایی میباشند برای همه مهاجرین و انسانهای که باورمند به همدگر پزیری میباشند بسیار خبر خوبیست و جوانان ما باید در همه کشورهای که زندگی میکنند باید از رمز موفقیت این جوانان شایسته بیاموزند تا نقش ارزشمند شانرا در فردای های دگر برای خود و نسلهای بعدی با سهمگیری فعال شان مصدر خدمات انسانی گرا گردند