بیستم جون روز جهانی پناهنده گان

سازمان ملل متحد بیستم جون را بحیث روز جهانی پناهنده نام گزاری نموده . هدف از برگزاری این روز عطف توجه به نا بسامانی های موجوده در رابطه با سیستم پناهجوئی در جهان وکار در راه بهبود آنست. تجلیل از این روز در اروپا توسط خود پناهجویان وسازمانهای اروپائی طرفدار پناهجویان  صورت میگیرد.

هومانتی هاوس ( VLuchtelingenWerk )وامسال تجلیل از این روز در شهرلاهمه هالند بهمکاری سازمان همیاری پناهندگان  شهر لاهه

      شهر لاهه با اشتراک جمعی از اعضای فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در هالند تجلیل بعمل امد، در این محفل آقای احمد شیرزاد رئیس فافون و همکارانش راجع به وضعیت پناهجوان و سیاست های پناهجو ستیزی و پناهجو هراسی را که دسته های و احزاب راست افراطی در پیش گرفته اند توضیحات لازمه داده و به سوالات پرسش کنندگان پاسخ داد